Header_Objectifs.jpg

DE DIALOOG TUSSEN PRIVÉ EN PUBLIEKE ACTOREN IN DE EUROPESE WIJK TE BRUSSEL BEVORDEREN

De doelstelling van het Fonds is om het globale imago van de Europese wijk te verbeteren. Het Fonds heeft 5 grote werkassen weerhouden.

[1] EEN EUROPEES STADSCENTRUM ONTWIKKELEN MET EEN MIX AAN FUNCTIES

 • Wat betreft de verbetering van het imago van de Europese wijk, heeft het Fonds in 2009 een project geïnitieerd om het architecturale patrimonium te ontsluiten en artistieke interventies te plannen. Verschillende voorstellen voor interventies werden bestudeerd door het consultancybureau Arts and Facts.
 • In 2010 en 2011 heeft het Fonds een panel georganiseerd met betrekking tot de voorwaarden om een maatschappelijke mix te ontwikkelen. Het panel had tot doel om na te gaan welke stedelijkheid nodig is bij de omvorming van de Europese wijk in een Europees stadscentrum en bijgevolg te proberen nieuwe activiteiten vast te leggen alsook de herontwikkeling van de huisvesting te bestendigen, om zo de wijk terug maatschappelijk aantrekkelijk te maken? (*)
 • Sinds 2009, en in partnerschap met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Ministerie van Benoît Cerexhe), heeft het Fonds gewerkt aan de voorbereiding voor het ontwikkelen van ‘Urban Lifestyle Points – commerciële clusters’, met de hulp van - Centrummanagement (CEMA - AMVC). Dat mondde uit in de oprichting van een vzw voor animatie in de EW, eind maart 2012: EQuAMA. De vzw zal zich vooral bezighouden met het ontwikkelen en bepalen van het imago van de wijk en de promotie van dat imago, door lichte ingrepen de sfeer en gezelligheid van de openbare ruimte verbeteren, goede en professionele afspraken maken over het beheer van zowel de privé- als de openbare ruimte, op technisch en logistiek vlak de ontwikkeling van evenementen ondersteunen en erop toezien dat ze zich inschrijven in de algemene positionering van de wijk, commerciële activiteiten toelaten die beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers evenals ervoor zorgen dat de wijk toegankelijk is.
 • Eind 2011 heeft het Fonds ook een ideeënoproep gelanceerd voor ’nieuwe maatschappelijke activiteiten’ in de EW. De jury heeft twee van de vier dossiers weerhouden die aan de criteria van de Koning Boudewijnstichting beantwoordden: ‘Dans Leopold, dans’ van AQL (een audiovisueel portret van de Leopoldwijk via de diverse culturele expressievormen, zowel muzikaal als qua dans, van zijn bewoners ) en ‘Europese culinaire ontmoetingen’ van GAC (een feestelijke ontmoeting tussen bewoners van allerhande nationaliteiten in de wijk en van de Europese instellingen, opgebouwd rond de culinaire tradities van een maximaal aantal landen, ter gelegenheid van de jaarlijkse brocantemarkt op het Ambiorixplein).

[2] DE BESTEMMINGS- EN GEBRUIKSMIX VAN HET IMMOBILIËNPATRIMONIUM HERSTELLEN

door alle aspecten van stedelijkheid te herontwikkelen – kantoren, huisvesting, handelszaken en nabijheidsdiensten – daarbij rekening houdend met de verschillende immobiliënmarkten.

Het Fonds heeft initiatieven die zin ontwikkeld of ontwikkelt die nu, met name:

 • een advies over de huidige stedenbouwkundige situatie in de Europese wijk en over de effecten van het Richtschema (advocatenkantoor Haumont, Scholasse & Partners),
 • een studie over de voorwaarden voor de ontwikkeling van een vermenging van functies in de Europese wijk (CLI),
 • een voorstel voor het oprichten van ‘begeleidingsvehikels’ voor het Stadsproject Wet, om zo het risico op administratieve bezwaren te verminderen en de eigenaars billijk te behandelen door middel van de aanpassing van de bouwrechten (Baker & McKenzie),
 • een informatief dossier « Zone Léopold - Europa, herurbanisatie per perceel» (NFA architecten) dat een werkwijze voorstelt met betrekking tot stedenbouwkundige antwoorden voor het Stadsproject Wet (buiten zijn perimeter) en voor de demografische evolutie.
 • in publiek-privé partnerschap met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een project voor commerciële ‘clusters’ (CEMA) en het beheer van de animatie in de wijk, dat aan de specifieke verwachtingen van het cliënteel en de bewoners van de wijk beantwoordt.

[3] DE STEDENBOUWKUNDIGE KWALITEIT VAN NIEUWE IMMOBILIËNPROJECTEN BEHARTIGEN,

zowel van de openbare ruimte als van privé-ontwikkelaars,en daarbij vooral de architecturale esthetiek van de gebouwen benadrukken, de groene ruimten en de ruimte voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer.

Het Fonds:

 • volgt verschillende plaatselijke stedenbouwkundige en architecturale projecten
 • brengt de betrokken promotoren samen en organiseerde een colloquium met het Urban Land Institute over de heropleving van de Maalbeekvallei
 • bevordert creatieve stedenbouw door b.v. een workshop van jonge stedenbouwkundigen ter gelegenheid van het ‘International Planning Congres’ van 2007 te Antwerpen

[4] VERBETEREN VAN DE MOBILITEIT

door voorrang te geven aan het openbaar en het zachte – voetganger s en fietser s – vervoer en door de impact van het autoverkeer te verminderen, met name dat van het transitverkeer. Beliris heeft een globale studie gevraagd over de mobiliteit in de Europese wijk, binnen het kader van het Richtschema. In oktober 2008 bracht het Fonds de belangrijkste beslissers en experts op vlak van mobiliteit samen (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Beliris, de NMBS, de MIVB en Stratec). Die werkdag liet toe om een overzicht te geven van de huidige situatie, de uitdagingen en de lopende, voorziene en nog te nemen acties.

[5] EVENEMENTEN, COMMUNICATIE EN SPONSORING

 • In 2007, de tentoonstelling ‘Building(s) for Europe – de gedaanteveranderingen van Brussel’ ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome, in samenwerking met het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Koning Boudewijnstiching. (*)
 • Op initiatief van het FEW en in samenwerking met de Europese Commissie, de tentoonstelling ‘Hoe Brussel de hoofdstad van Europa werd en deze wijk haar Europese wijk’, aan het Berlaymontgebouw (*).
 • Het Fonds heeft de tentoonstelling ‘The Human Rights Project’, die van juni tot september 2010 aan de Wetstraat plaatsvond, ondersteund (*).
 • Het Fonds heeft ook meegewerkt aan de uitwerking en financiering van het project ‘Ontdekkingsparcours Europese Wijk – Rodintentoonstelling’, van juli tot december2010, ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. (*).
 • Het FEW nam deel aan het colloquium ‘Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels – and vice versa’, georganiseerd door de ‘European Voice’ op 31 maart 2011, en sponsorde het ook.
 • Het Fonds heeft ook middelen ter beschikking gesteld van de vzw Brukselbinnenstebuiten (gidsbeurten) voor een gidsbrochure ‘Wijken voor Europa’, in september 2011. Die brochure is bedoeld voor de laatste graad van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel om de EW in situ te ontdekken, en bij uitbreiding ook voor andere onderwijsinstellingen in Vlaanderen.
EC08-186_230.jpg EC08-139_230.jpg

(*) De publicaties gelinkt aan deze initiatieven zijn beschikbaar op de Documentatie pagina van deze site.

 

EC08-162_230.jpg ECR3059_230.jpg